Welkom

HISTORIE

Een klein stukje historie van de familie:

De oudst bekende voorvader van de familie Ykema uit Wymbritseradeel is Buwa Wabbaz, geboren in het midden van de 15de eeuw. De eerste persoon waarvan bekend dat hij de achternaam Ykema gebruikte is Johannis Yckes Yckama (1636-ca.1702), boer te Westhem en bijzitter van de grietenij Wymbritseradeel.

Johannes had een zoon Yke Johannes, die op zijn beurt drie zonen had: Johannes, Harmen en Theodorus. Deze drie zijn de stamvaders van de drie Ykema takken die zijn te onderscheiden.

Het hele verhaal is beschikbaar in het boek dat in oktober 2013 gepubliceerd is.

Misschien weet U zelf tot welke tak U behoort, zo niet dan kunnen wij er op Uw verzoek wel achter komen.

COMMISSIE

Enkele jaren geleden heeft een aantal Ykema’s en aangetrouwde leden de handen ineengeslagen en hun beschikbare gegevens over de familie Ykema samengevoegd. Tevens hebben zij besloten een Commissie te vormen en samen door te gaan. Zo is de Commissie Ykema Wymbritseradeel ontstaan.

Misschien dat U daar in de beginfase van de activiteiten van de Ykema Commissie via onze voorzitter van destijds, wijlen de heer Johannes Ykema, al eens over bent geïnformeerd.

BOEK

Veel informatie is inmiddels verzameld en opgenomen in het boek. Ook bij andere families heeft het verzamelen van familiegegevens geresulteerd in de uitgave van een boek met stamboom, foto s, documenten en interessante artikelen uit het verleden van die famillie. Voorbeelden zijn de families Galema, Mesdag, Wiarda en vele anderen. In de stamboom zijn uiteraard alle bekende afstammelingen met de naam Ykema/IJkema opgenomen. Ook de partner(s) en hun eventuele gemeenschappelijke kinderen.

Heeft U nog interessante informatie voor opname in een volgend boek of in nieuwsbrieven, laat het ons weten